Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Орталық мемлекеттік архив» республикалық мемлекеттік мекемесі

Жөнсілтер

Қазақстан туралы

Интернеті қабылдау

Байланыстар
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіАрхив тарихыЖаңалықтарҚызмет көрсетуЗаңнамаЖарияланым
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
08-12-2021

Зерттеушілердің назарына!
ҚР ОМА-нің оқу залы алда болатын архив қорларының құжаттарын тексеру...
04-11-2021

Ы. Алтынсариннің 180 жылдығына
Кел, балалар, оқылық! Қазақтың көрнекті ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің бұл үндеуін...
28-10-2021

Қазақстандық парламентаризмнің 25 жылдығына
Қазақстандық парламентаризмге – 25 жыл. Елдің саяси жүйесінің тарихы 1996...
03-08-2021


АРХИВ ІСІНІҢ АРДАГЕРЛЕРІ МАРАПАТТАЛДЫ
Конференциялар
17 мамыр 2013 жыл
2013 жылы 17 мамыр күні Алматы қаласының Орталық мемлекеттік мұрағатының құрылуына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми тәжірбиелік конференция өтті.


05 сәуір 2013 жыл
2003 жылдың сәуір айының 3-де Әл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Шығыстану факультетінде Мысыр Араб Республикасы Елшілігінің Египет мәдениет орталығымен бірігіп, «Қазақстанның араб елдерімен тіл білімі, тарих және мәдениет салаларындағы байланысы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті.


04 сәуір 2013 жыл
2013 жылдың 4 сәуір айында Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты қазақтың аса көрнекті композиторы, қоғам қайраткері, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақ КСР-ның ән ұранының авторларының бірі Мұқан Төлебаевтың 100 жылдық мерейтойына орай дөңгелек үстел және «Қазақ музыкасының бәйтерегі» атты кітап-альбомының тұсаукесеріне арналған көрме ұйымдастырылды.


18 қазан 2012 жыл
Қазан айының он сегізінде мұрағат «МИЦВА» Қазақстан еврей ұлттық ұйымдарының ассоциациясымен бірігіп, Халықаралық ғылыми конференция өткізді.


Жөнсілтер
uploads/images/p2.jpg Путеводитель по фондам советского периода

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер

Южный специализирован¬ный строительно-монтажный трест «Южэлева-тормельстрой» Главного управления специальных ра¬бот Министерства сельского строитель¬ства Казахской ССР, г. Алма-Ата
Ф. Р-33.
782 ед. хр.
1952–1973 гг.
Военно-политические курсы при Центральном Исполни¬тель¬ном Коми-тете Киргизской АССР, г. Орен¬бург Ф. Р-27.
24 ед. хр.
1921–1924 гг.
Дорожно-строительное управление «Казахдорстрой» Министерства ав-томобильных дорог Казахской ССР, г. Алма-Ата Ф. Р-29.
1353 ед. хр.
1959–1988 гг.
Всеказахский комитет профессио¬наль¬ного союза пищевой и вкусовой про¬мышленности, г. Алма-Ата Ф. Р-152.
140 ед. хр.
1924–1930 гг.
Казахская краевая контора Всесоюз¬ного отраслевого объединения по заго¬товке, переработке и сбыту плодоово¬щей Цен¬трального союза по-требитель¬ских об¬ществ СССР и РСФСР, г. Алма-Ата Ф. Р-193.
11 ед. хр.
1934–1935 гг.
Казахский государственный племенной трест Главного племенного управления Народного комиссариата совхозов СССР, г. Алма-Ата Ф. Р-190.
17 ед. хр.
1932–1934 гг.
Казахский краевой профессио¬нальный союз рабочих земледельческих совхо¬зов СССР, г. Алма-Ата Ф. Р-204.
43 ед. хр
1931–1934 гг.
Казахский краевой со¬вет «Общества друг детей» (ОДД), г. Алма-Ата Ф. Р-100.
23 ед. хр.
1930–1937 гг.
Казахский краевой хлебно-жи¬вот¬новодческий союз сельскохозяйствен-ной коопера¬ции по производству, переработке и сбыту продуктов жи-вотноводства, птицевод¬ства и маслоделия, г. Алма-Ата Ф. Р-202.
254 ед. хр.
1927–1931 гг.
Казахский республиканский ко¬митет профессионального союза ме¬ди-цинских работников, г. Алма-Ата Ф. Р-155.
2672 ед. хр.
1923–1976 гг.
Казахское краевое объединение предприятий промышленности строи-тельных материалов минерального происхождения и новых строитель-ных материалов Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР, г. Алма-Ата Ф. Р-205.
75 ед. хр.
1930–1934 гг.
Казахское Центральное правление профессионального союза горнора-бочих СССР, г. Алма-Ата Ф. Р-153.
392 ед. хр.
1920–1929 гг.
Казахское Центральное правление профессионального союза со¬ветских и торговых служащих, г. Алма-Ата Ф. Р-158.
587 ед. хр.
1924–1930 гг.
Казахское Центральное правление про¬фессионального союза лесных и сель¬скохозяйственных рабочих СССР, г. Алма-Ата Ф. Р-168.
607 ед. хр.
1920–1930 гг.
Казахское Центральное правление про¬фессионального союза работни-ков связи СССР, г. Кзыл-Орда. Ф. Р-179.
71 ед. хр.
1924–1928 гг.
Казахское Центральное правле¬ние профессионального союза работ-ников просвещения СССР, г. Алма-Ата Ф. Р-141.
588 ед. хр.
1925–1934 гг.
Казахское Центральное прав¬ление профессионального союза транс-портных рабочих СССР, г. Кзыл-Орда Ф. Р-178.
211 ед. хр.
1923–1928 гг.
Казахское Централь¬ное правление профессионального союза строитель-ных рабочих СССР, г. Кзыл-Орда Ф. Р-131.
492 ед. хр.
1925–1931 гг.
Киргизский краевой комитет Общества содействия жертвам ин¬тер-венции, г. Оренбург Ф. Р-39.
20 ед. хр.
1924–1925 гг.
Комиссариат Народного хозяйства Тургайской области, г. Оренбург Ф. Р-20.
51 ед. хр.
1918 г.
Краевая ревизионная комиссия при Центральном Совете Народного хо-зяйства Казахской АССР, г. Кзыл-Орда Ф. Р-1.
43 ед. хр.
1924–1927 гг.
Краевой военный комисса¬риат Казахской АССР, г. Алма-Ата Ф. Р-59.
1671 ед. хр.
1919–1925 гг.
Петропавловский Совет рабочих, сол¬датских и крестьянских депутатов Ак¬молинской области, г. Петропавловск Ф. Р-23.
2 ед. хр.
1917 г.
Народный Комисса¬риат социального обеспечения Киргизской АССР – Министерство со¬ци¬ального обеспечения Казахской ССР – Министерство социальной защиты населения Рес¬пуб¬лики Казахстан, г. Алма-Ата Ф. Р-90.
13499 ед. хр.
1920–1996 гг.
Народный комисса¬риат труда Казахской АССР (Казнарком¬труд), г. Ал-ма-Ата Ф. Р-83.
492 ед. хр.
1920–1932 гг.
Народный комиссариат внутренних дел Казахской АССР (НКВД Ка-зАССР), г. Алма-Ата Ф. Р-40.
695 ед. хр.
1920–1930 гг.
Народный комиссариат земледелия Казахской АССР (Казнаркомзем),
г. Алма-Ата
Ф. Р-74.
8409 ед. хр.
1919–1937 гг.
Народный комиссариат здра¬воохранения Казахской АССР (Казнар-комзд¬рав), г. Алма-Ата Ф. Р-82.
1673 ед. хр.
1920–1936 гг.
Народный комиссариат ра¬боче-крестьянской инспекции Казахской АССР (НКРКИ), г. Алма-Ата Ф. Р-44.
4853 ед. хр.
1919–1934 гг.
Народный ко¬мис¬сариат просвещения Казахской АССР (Каз-наркомпрос),
г. Алма-Ата
Ф. Р-81.
3540 ед. хр.
1920–1936 гг.
Постоянное представительство Совета Министров Казахской ССР при Со¬вете Министров СССР, г. Москва Ф. Р-196.
1291 ед. хр.
1921–1975 гг.
Семиреченская окружная по делам о выбо¬рах в учредительное собрание комис¬сия. Ф. Р-41.
17 ед. хр.
1917–1918 гг.
Семиреченский областной военно-ре¬волюционный совет Туркестанской АССР, г. Верный Ф. Р-154.
19 ед. хр.
1919–1922 гг.
Семиреченский областной Киргизский исполнительный комитет г. Вер-ный. Ф. Р-14.
171 ед. хр.
1917–1918 гг.
Семиреченский областной комиссар Временного пра¬ви¬тельства г. Вер-ный. Ф. Р-9.
145 ед. хр.
1917–1918 гг.
Семиреченский ок¬ружной демократический суд г. Верный Ф. Р-43.
28 ед. хр.
1917–1919 гг.
Совет Народных Комиссаров Казахской ССР (Совнарком КазССР, СНК КазССР), г. Алма-Ата Ф. Р-30.
7268 ед. хр.
1920–1936 гг.
Совет профессиональных союзов Казахской ССР (Казсовпроф), г. Алма-Ата Ф. Р-138.
3580 ед. хр.
1921–1937 гг.
Совет труда и обороны при Совете Народных Комиссаров Киргизской АССР (СТО КирАССР), г. Оренбург Ф. Р-28.
147 ед. хр.
1921–1923 гг.
Центральная комиссия по конфискации имущества и выселе¬нию баев-полуфеодалов при Цен¬тральном Исполнительном Комитете Казахской ССР, г. Алма-Ата Ф. Р-135.
919 ед. хр.
1928–1929 гг.
Навигация
Онлайн көрмесі
Мемлекеттік рәміздер
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы - Қазақстан Республикасының мемлекеттiк негiзгi рәмiздердiң бiрi. ҚР Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк рәмiздерi туралы" конституц. заң күшi бар Жарлығымен (24.1.1996) белгiленген. Мемл. ту көгiлдiр түстi тiк бұрышты кездеме. Оның ортасында арайлы күн, күннiң астында қалықтаған қыран бейнеленген....

Барлығын көрсету
 
Разработка и поддержка сайта - neon-group