Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
Архив істері және құжаттаманы басқару комитетінің
«Орталық мемлекеттік архив»
Республикалық мемлекеттік мекемесі
Қаз
|
Рус
facebook instagram
НегізгіҚызмет көрсетуИнтернеті қабылдауЫнтымақтастықАрхив тарихыМемлекеттік рәміздер
Навигация
Жаңалықтар
Барлығын көрсету
08-12-2021
Зерттеушілердің назарына!
ҚР ОМА-нің оқу залы алда болатын архив қорларының құжаттарын тексеру...

04-11-2021
Ы. Алтынсариннің 180 жылдығына
Кел, балалар, оқылық! Қазақтың көрнекті ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің бұл үндеуін...

28-10-2021
Қазақстандық парламентаризмнің 25 жылдығына
Қазақстандық парламентаризмге – 25 жыл. Елдің саяси жүйесінің тарихы 1996...

03-08-2021
27 шілдеде Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Архив...

Конференциялар
17 мамыр 2013 жыл
2013 жылы 17 мамыр күні Алматы қаласының Орталық мемлекеттік мұрағатының құрылуына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған халықаралық ғылыми тәжірбиелік конференция өтті.


05 сәуір 2013 жыл
2003 жылдың сәуір айының 3-де Әл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Шығыстану факультетінде Мысыр Араб Республикасы Елшілігінің Египет мәдениет орталығымен бірігіп, «Қазақстанның араб елдерімен тіл білімі, тарих және мәдениет салаларындағы байланысы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті.


04 сәуір 2013 жыл
2013 жылдың 4 сәуір айында Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұрағаты қазақтың аса көрнекті композиторы, қоғам қайраткері, КСРО халық артисі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақ КСР-ның ән ұранының авторларының бірі Мұқан Төлебаевтың 100 жылдық мерейтойына орай дөңгелек үстел және «Қазақ музыкасының бәйтерегі» атты кітап-альбомының тұсаукесеріне арналған көрме ұйымдастырылды.


18 қазан 2012 жыл
Қазан айының он сегізінде мұрағат «МИЦВА» Қазақстан еврей ұлттық ұйымдарының ассоциациясымен бірігіп, Халықаралық ғылыми конференция өткізді.


Жөнсілтер
uploads/images/p4.jpg Путеводитель по фондам историко-документальных коллекций личного происхождения

Қордың атауы № қордың, сақтаудың бiрлiктерi, уақыт аралыүлер
Курманбаева З. – заслуженная артистка государственного ордена Тру-дового Красного Знамени Академического театра драмы им. М. Ауэзова
Ф. Р-1663.
23 ед. хр.
1935–1959 гг.
Куанышбаев Калибек – актер Казахского государственного Академиче-ского театра драмы им. М.О. Ауэзова, Народный артист СССР, лауреат государственной премии СССР
Ф. Р-1637.
274 ед. хр.
1920–1987 гг.
Каратаев Мухамеджан Кожасбаевич – критик, литературовед, доктор филологических наук, профессор, академик Академии Наук Казахской ССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Государ-ственной премии Казахской ССР им. Абая
Ф. Р-1011.
862 ед. хр.
1937–1983 гг.
Каратаев Бахитжан Бисалиевич – член партии кадетов (1904-1914), член государственной 2-го созыва. Член ВКП (б) (1917-1927), член революци-онного комитета по управлению киргизским краем.
Ф. Р-1227.
7 ед. хр.
1918–1948 гг.
Казахстан в Великой Отечественной войне (коллекция)
Ф. Р-1660.
368 ед. хр.
1941–1945 гг.
Коцык Иван Васильевич – композитор Казахстана
Ф. Р-1639.
70ед. хр.
1933–1960 гг.
Коган Иосиф Бенционович – заслуженный артист Казахской ССР
Ф. Р-1543.
237 ед. хр.
1939–1982 гг.
Коллегия высшего контроля по земельным спорам при Президиуме Центрального Исполнительного Комитета Казахской ССР, г. Алма-Ата
Ф. Р-805.
20 ед. хр.
1927–1959 гг.
Колесников Трофим Самсонович – член Черкасского боевого Совета, член Семиреченского облисполкома, комиссар 2-го Семиреченского Ка-валерийского полка (документы за 1918-1927 годы)
Ф. Р-1454.
2 ед. хр.
1918–1919 гг.
Оразбеков Накисбек – научный сотрудник музея им. Джамбула
Ф. Р-1659.
2 ед. хр.
1958 г.
Ахтанов Тахауй – писатель лауреат государственной премии
Ф. Р-1547.
161 ед. хр.
1949–1993 гг.
Абишев Альжаппар – член союза писателей СССР, прозаик, драматург
Ф. Р-894.
61 ед. хр
1936–1980 гг.
Анов (Иванов) Николай Иванович – писатель, лауреат государственной премии Казахской ССР имени Абая
Ф. Р-440.
1160 ед. хр.
1914–1980 гг.
Рузиев Машур Рузиевич – журналист, ветеран партии и комсомола
Ф. Р-450.
531 ед. хр.
1920–1987 гг.
Рамазанова Бижамал Рамазановна (21.06.1927)– государственный и общественный деятель
Ф. Р-997.
818 ед. хр.
1935–2001 гг.
Сахно Матвей Савельевич – участник Черкасской обороны в Семире-чье, командир артиллерийской батареи
Ф. Р-279.
332 ед. хр.
1926–1930 гг.
Токаев Кемель – прозаик, член Союза писателей СССР
Ф. Р-1038.
113 ед. хр.
1938–1983 гг.
Теляковский Всеволод Владимирович – художник, заслуженный деятель искусств Казахской ССР
Ф. Р-1664.
6 ед. хр.
1935–1958 гг.
Утегалиева Халима Нургалиевна – акын импровизатор, член Союза пи-сателей СССР
Ф. Р-1657.
272 ед. хр.
1936–1966 гг.
Федоров Евгений Георгиевич – декан исторического факультета, стар-ший преподаватель Казахского педагогического и учительского инсти-тута им. Абая.
Ф. Р-1202.
73 ед. хр.
1905–1942 гг.
Чагиров Баймухамед Чагирович – ветеран партии, один из первых ком-сомольцев Семиречья
Ф. Р-518.
57 ед. хр.
1919–1981 гг.
Шабельский Сергей Иванович – композитор, заслуженный деятель ис-кусств Казахстана
Ф. Р-1638.
140 ед. хр.
1896–1958 гг.
Шакирзянов Сабирзян – редактор газеты «Мухтар», «Кумек », «Учкун» (1918-1920 г Верный) Старший лаборант и консультант по арабскому языку Казахского педагогического института
Ф. Р-1261.
2 ед. хр.
1917–1920 гг.
Шамова (псевдоним Багишевская) Малика Бурхановна – заслуженная артистка Казахской ССР, артистка Казахского государственного ордена Трудового Красного Знамени Академического театра драмы им. М. Ауэ-зова
Ф. Р-1662.
36 ед. хр
1920–1959 гг.
Шипин Омар – Народный акын, член Союза советских писателей Ка-захстана
Ф. Р-1636.
5 ед. хр.
1950–1960 гг.
Мустафин Габиден – писатель, член союза писателей Казахстана член–корреспондент Академии наук Казахской ССР
Ф. Р-1635.
167 ед. хр.
1930–1978 гг.
Муканов Сабит Муканович – поэт, прозаик, драматург, академик Ака-демии наук Казахской ССР
Ф. Р-1634
451 ед. хр.
1913–1972 гг.
Момыш-Улы Бауржан – гвардии-подполковник, участник Великой Отечественной войны 8-ой гвардейской Панфиловской дивизии – писа-тель
Ф. Р-1432.
1015 ед. хр.
1927–1975, 2010 гг.
Жаксыбаев Каби Кульгаманович – директор Зыряновского свинцового комбината, герой социалистического труда, кандидат технических наук
Ф. Р-936.
53 ед. хр.
1939–1975 гг.
Жантуаров Султан Байтурович – доктор исторических наук, профессор, участник Гражданской войны
Ф. Р-1448.
60 ед. хр.
1917–1970 гг.
Затаевич Александр Викторович – Народный артист Казахской АССР
Ф. Р-847.
125 ед. хр.
1891–1969 гг.
Брусиловский Евгений Григорьевич – композитор, народный артист Казахской ССР, лауреат государственных премий СССР и Казахской ССР
Ф. Р-999.
523 ед. хр.
1910–1981 гг.
Байсеитова Куляш – Народная артистка СССР, лауреат государствен-ной премии, солистка Казахского государственного Академического те-атра оперы и балета им. Абая
Ф. Р-1630.
156 ед. хр.
1928–1957 гг.
Бакбергенов Саурбек – писатель, член КПСС, участник Великий Отече-ственной войны
Ф. Р-974.
309 ед. хр.
1939–1984 гг.
Бегельдинов Талгат Якубекович – участник Великой Отечественной войны, военный летчик, дважды герой Советского Союза
Ф. Р-852.
143 ед. хр.
1937–1981 гг.
Веденяпин Штегеман Михаил Александрович – статистик инструктор (с 1901 социал-революционер)
Ф. Р-1189
234 ед. хр.
1789–1936 гг.
Габитова Фатима Зейнуллиновна – учитель казахского языка и литера-туры, жена, соратник одного из основоположников Казахской советской литературы, поэта Ильяса Джансугурова
Ф. Р-1012.
33 ед. хр.
1903–1981, 2010 гг.
Галимбаева Айша Гарифовна – художница
Ф. Р-1665.
253 ед. хр.
1931–2008 гг.
Джансугуров Ильяс – поэт, председатель Правления Союза советских писателей Казахстана
Ф. Р-1368.
302 ед. хр.
1912–1975 гг.
Джангильдин Алиби Тогжанович (1884-1953) – советский государствен-ный партийный деятель, участник революционного движение Граждан-ской войны, борьбы за установление Советской власти в Казахстане
Ф. Р-1023.
65 ед. хр
1905–1987 гг.
Онлайн көрмесі
Барлығын көрсету


Мемлекеттік рәміздер
Барлығын көрсету
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әнұраны сөзі: Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев

Разработка и поддержка сайта - neon-group